info4OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 6w Gorlicach  im.  Bohaterów Ziemi Gorlickiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Głównego Księgowego

Miejskiego Zespołu Szkół nr 6w Gorlicach  im.  Bohaterów Ziemi Gorlickiej

Ul. Hallera 79,  38-300 Gorlice

Podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz.902 z późniejszymi zmianami)

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Głównym księgowym, może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
  ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

 1. Wymagania dodatkowe;
 • minimum 5 letni staż pracy,
 • znajomość przepisów finansowo-księgowych, prawnych, oraz oświatowych dotyczących jednostek budżetowych wydanych przez Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • znajomość programów finansowo-księgowych firmy Vulcan:
 • Księgowość Optivum,
 • Faktury Optivum,
 • Rejestr Vat Optivum,
 • Rozrachunki Optivum,
 • Zamówienia publiczne Optivum

-  Płace Optivum, 

oraz  „Besti@”,  „Płatnik”, obsługa bankowa

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności rozwiązywania problemów,

III.  Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:

 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej szkoły i przedszkola,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kontrola kompletności     i     rzetelności     dokumentów    dotyczących    operacji    gospodarczych i finansowych,

5)      opracowywanie   projektów   przepisów   wewnętrznych   dotyczących   prowadzenia
   rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli      dokumentów finansowych,

 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów.
 • archiwizacja dokumentów finansowo- księgowych
 • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji finansowo -księgowej księgowej szkoły i przedszkola
 • prowadzenie obsługi finansowej ZFSŚ oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków.
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
 1. Informacja o warunkach pracy:
 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar ( 40 godz. tygodniowo)
 • wynagrodzenie określone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników w samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach
 • miejsce wykonywania pracy- Miejski Zespół Szkół nr 6 w Gorlicach ul. Hallera 79
 • możliwe rozpoczęcie pracy od 1 października 2017 r.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZS nr 6 w Gorlicach:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpień  2017r wyniósł 3,7%

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy - curriculum vitae,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • kserokopia dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • kserokopia dokumenty potwierdzające staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia)
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych

do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

9)   oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na wykonywanie pracy na danym
stanowisku

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 • Termin: do 22 września 2017 r.
 • Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej

3)   Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach, ul. Hallera 79, 38-300 Gorlice lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.

VII. Inne informacje

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach po wyżej  określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2017 o godz. 11.00.:
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

3)    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 • Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 • Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Szkoły oraz na tablicy informacyjnej szkoły.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

7)   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 3536745.

Gorlice, dnia 1 września 2017r.

Dyrektor   MZS nr 6 w Gorlicach -   Sławomir  Kowalski

Sunday the 27th. . Joomla 3.0 Template.